INKUBATORY INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Lista oraz informacje dotyczące aktualnie działających inkubatorów innowacji społecznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

POPOJUTRZE 2.0

Inkubator prowadzi SENSE consulting sp. z o.o.

Inkubator działa w obszarze kształcenia. Przez przyznawane granty budują i testują rozwiązania zmieniające rynek edukacji. Wspierają innowacje dotyczące edukacji formalnej i pozaformalnej na każdym etapie rozwoju człowieka – dla dzieci, dorosłych i seniorów. Współpracują z osobami i organizacjami, które mają pomysły na szybsze, tańsze oraz lepsze metody i narzędzia pomagające się uczyć. W trakcie wspólnego procesu pomysły przekształcają w produkty i wspierają w ich wdrożeniu.  

SIECI WSPARCIA

Inkubator prowadzi Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i PCG Polska

Celem Inkubatora jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów, służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów, tak by włączać te grupy w życie społeczne oraz zawodoweInkubowane pomysły powinny odpowiadać na jeden z celów: projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, jak poprawić jakość codziennego życia; społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan oraz uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich.

Włącznik Innowacji Społecznych

Inkubator prowadzi ROPS Poznań, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i ROPS Szczecin.

Inkubator działa w obszarze włączenia społecznego. Obszar ten, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Wypracowywane w Inkubatorze innowacje mają ułatwić odbiorcom aktywne funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia społecznego, publicznego i gospodarczego, realizowanie się w wybranych rolach społecznych w życiu zawodowym, rodzinnym, towarzyskim, kulturalnym czy politycznym, na równi z resztą społeczeństwa.

INNOES

Inkubator prowadzi Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza

Inkubator Innowacji Społecznych funkcjonuje w ramach Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i ma na celu realizację działań poprawiających jakość życia osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością.

ŚLASKA PRZESTRZEŃ INNOWACJI

Inkubator prowadzi Fundacja Fundusz Współpracy z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Główną misją Inkubatora jest wyszukiwanie i rozwijanie najlepszych pomysłów na rozwiązanie problemów mieszkańców Śląska. Działania Inkubatora opierają się na formule innowacji na zamówienie. W pierwszej kolejności mapowane są potrzeby i wyzwania społeczności lokalnych i regionalnych instytucji, organizacji pozarządowych, firm, samorządów a następnie dla każdego zapotrzebowania poszukiwany jest innowator. Inkubator wspiera innowacje w obszarach – depopulacja, rewitalizacja, białe miejsca pracy, zielone miejsca pracy, zatrudnienie kobiet, zatrudnienie osób 50+ oraz społeczne skutki ubóstwa energetycznego. 

TRANSFER HUB

Inkubator prowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Inkubator  to projekt, który ma ułatwić Polakom stawienie czoła wyzwaniom na rynku pracy dziś i w przyszłości. Wspiera ludzi ze znakomitymi pomysłami, które mogą zmienić realia życia zawodowego i społecznego na lepsze. Są wśród nich osoby indywidualne, niezwiązane z żadnym przedsiębiorstwem czy organizacją pozarządową. Są też pracownicy firm, instytucji, szkół i uczelni, różnego rodzaju organizacji, a także członkowie nieformalnych grup, które chciałyby zmienić otaczający świat i poprawić jakość życia innych. Nazywamy ich innowatorami. Wszystkie te osoby, grupy, organizacje i instytucje mogą uzyskać wsparcie w Transfer Hub.

INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Inkubator prowadzi ROPS Kraków, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Uniwersytet Jagielloński

Inkubator udziela wsparcia wszystkim, którym bliska jest tematyka wykluczenia społecznego. Poszukuje rozwiązań innowacyjnych, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w obszarze włączenia społecznego i będą wsparciem dla osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem w pełnym realizowaniu ich ról społecznych.

INKUBATOR POMYSŁÓW

Inkubator prowadzi Fundacja Stocznia z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

Inkubator szuka pomysłów na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące szeroko rozumianego włączenia społecznego. Założeniem innowacji powinno być wsparcie osób, których życie z różnych powodów jest trudniejsze niż innych i umożliwienie im godnego funkcjonowania w swojej najbliższej społeczności i szerzej – w społeczeństwie. Poszukiwane są nowe działania, które pozwolą im być częścią tych społeczności, odnajdywać się w nich i je współtworzyć.

INKUBATOR WIELKICH JUTRA

Inkubator prowadzi DGA S.A.

Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej innowatorom, którzy mają pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia)

GENERATOR DOSTĘPNOŚCI

Inkubator prowadzi Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z ROPS Poznań

Celem Inkubatora jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze dostępności w całej Polsce. Generator wspiera Innowatorów, którzy proponują rozwiązania, których efektem będzie większa dostępność powszechnie dostępnych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

DOBRE INNOWACJE

Inkubator prowadzi DELTA PARTNER, Zamek w Cieszynie

Inkubator udziela wsparcia na innowacje społeczne dotyczące dostępności produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Poprawa dostępności może dotyczyć przestrzeni fizycznej, cyfrowej lub komunikacyjnej.

INKUBATOR DOSTĘPNOŚCI

Inkubator prowadzi - ROPS Kraków oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zadaniem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami.